Blog

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony

Od 22 lutego 2016 r. obowiązują nowe zasady zawierania umów o pracę – a dokładniej dotyczy to zagadnienia „umowa o pracę na czas określony” u jednego pracodawcy.

Zmiany wprowadziły ograniczenie liczby umów zawartych na czas określony do nie więcej niż 3 a maksymalny łączny czas trwania w/w umów (bez względu na ewentualne przerwy)  to 33 miesiące.

Ten limit jest na całe życie i nie będzie się zerował nawet po długiej przerwie pomiędzy kolejnymi okresami zatrudnienia w tej samej firmie na tym samym stanowisku.

(więcej…)

Leave a Comment (0) →

Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego.

Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego.

Pracownik tymczasowy to pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych uregulowane są w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Między pracownikiem tymczasowym a pracodawcą użytkownikiem nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy. Jest to sytuacja, w której występują trzy strony zatrudnienia:

  • pracodawca użytkownik, który warunki zatrudnienia uzgadnia na piśmie z agencją pracy tymczasowej,
  • agencja pracy tymczasowej, która zatrudnia pracownika tymczasowego,
  • pracownik tymczasowy.

Pracodawca użytkownik, u którego pracownik tymczasowy uległ zdarzeniu wypadkowemu zobowiązany jest do zapewnienia ustalenia okoliczności i przyczyn takiego wypadku.

(więcej…)

Leave a Comment (0) →

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS 2017/2018

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS 2017/2018
Jednorazowe odszkodowanie z ZUS obowiązujące od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018

809 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

809 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

(więcej…)

Leave a Comment (0) →

KPP – jesteśmy ratownikami !

Nasi pracownicy ukończyli szkolenie oraz pomyślnie zdali egzaminy na kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz uzyskali tytułu ratownika.

Podniesienie  kwalifikacji daje satysfakcję nie tylko naszym pracownikom, ale też i naszemu Ośrodkowi.

Uzyskane uprawnienia pozwolą na jeszcze pełniejszą obsługę naszych klientów podnosząc prestiż naszej firmy.

Zapraszamy do nas na szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej!

Więcej zdjęć w galerii..

 

Leave a Comment (0) →

IX Małopolskie Święto Warzyw

„W dniu 4 września 2016r. odbyło się już IX Małopolskie Święto Warzyw w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. Organizatorem uroczystości, jak co roku była Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce wspierana przez Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach. Współorganizatorem MŚW było Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. Współpracę podjęli także: Aeroklub Krakowski oraz Stacja Paliw Petro Plus

Patronat nad świętem objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Starosta Powiatu Krakowskiego Józef Krzyworzeka. Patronat medialny: Dziennik Polski, Radio Kraków, TVP Kraków, Plantpress Sp. z o. o, Hasło Ogrodnicze.

   Po uroczystościach w kościele (Msza święta dziękczynna), poświęceniu zbiorów ziemi, jakimi były symboliczne kosze z warzywami, uczestnicy udali się na miejsce docelowe na teren lotniska. Tam kolorowy dożynkowy korowód, prowadzony przez orkiestrę dętą Hejnał z Igołomi w którym uczestniczyły: władze gminne, liderzy, radni, sołtysi, delegacje 15 sołectw z symbolicznymi koszami warzyw oraz pozostali goście. Orszak udał się pod scenę główną, gdzie po krótkim koncercie orkiestry dętej Hejnał punktualnie o godz.15:00 rozpoczęło się oficjalne IX Małopolskie Święto Warzyw.”

Otrzymaliśmy podziękowania za udział w Małopolskim Święcie Warzyw:

Więcej zdjęć w galerii.

Leave a Comment (0) →

najpierw umowa później praca

najpierw umowa później praca

Od 1 września 2016 r. weszły w życie zmiany w obowiązkach pracodawców wynikające z Kodeksu Pracy. Nowelizacja Kodeksu Pracy zakłada, że przed dopuszczeniem do czynności będących przedmiotem pracy pracownik otrzyma pisemną umowę o pracę lub pisemne potwierdzenie ustaleń dotyczących zawarcia umowy o pracę. Zgodnie z wprowadzoną zmianą Pracodawca będzie musiał zapoznać pracownika z regulaminem pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

Niezmiennym pozostaje sporządzanie umowy o pracę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden dla pracownika i jeden dla pracodawcy).

Od 1 września 2016 r. pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu, która nie potwierdzi na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy, narazi się na karę grzywny w kwocie od 1 000 zł do 30 000 zł.

Leave a Comment (0) →
Page 1 of 6 12345...»