Blog

Archive for O firmie

Okulary korekcyjne a obowiązek pracodawcy

Okulary korekcyjne a obowiązek pracodawcy

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973), każdy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, pod warunkiem, że osoba ta użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (tj.4 godziny). Przez wspomniany wymiar czasu pracy należy przy tym rozumieć wskazaną w art. 129 § 1 K.p. 8‑godzinną normę dobową.

(więcej…)

Posted in: Bez kategorii, O firmie

Leave a Comment (0) →

Bezpieczna praca na rusztowaniu.

Bezpieczna praca na rusztowaniu.

Jeśli szukamy informacji o rusztowaniach pierwszym naszym tropem będzie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jednak tam w § 109 odsyłają do innych przepisów (Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach.). Odrębne przepisy czyli jakie/które?

Konkretnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Rozdział 8. Rusztowania i ruchome podesty robocze.

A tam..

(więcej…)

Posted in: Bez kategorii, O firmie

Leave a Comment (0) →

Potrzebna drabina ?

Potrzebna drabina ?

Zastanawiałeś się kiedyś czy korzystasz z drabiny zgodnie z przepisami? Czy twoja praca jest bezpieczna? Przepisy i zdrowy rozsądek są podstawą zapewnienia sobie minimum bezpieczeństwa!

Oczywiście na wszystko są przepisy i tam możemy szukać podpowiedzi.

Drabina przystawna powinna wystawać ponad powierzchnię, na którą prowadzi, co najmniej 0,75 m, a kąt jej nachylenia powinien wynosić od 65° do 75°

Jak więc prawidłowo ustawić drabinę?

(więcej…)

Posted in: Bez kategorii, O firmie

Leave a Comment (0) →

Gdzie jest hydrant zewnętrzny ?

Gdzie jest hydrant zewnętrzny ?

Szukamy hydrantu zewnętrznego? Nie powinno być z tym problemu, ponieważ zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych:

  1. hydranty powinny być usytuowane w miejscach dostępnych z głównych dróg komunikacyjnych na terenie jednostki osadniczej;
  2. miejsce usytuowania hydrantu należy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowym wielkości charakterystycznych hydrantu;
  3. przy hydrancie należy przewidzieć stanowisko czerpania wody o wymiarach zapewniających swobodny dostęp do hydrantu;
  4. na stanowisku czerpania wody należy umieścić zakaz parkowania.

 

Tak powinno być.. ale jak jest czasem w praktyce?

(więcej…)

Posted in: Bez kategorii, O firmie

Leave a Comment (0) →

Łańcuch przeżycia.

Łańcuch przeżycia.

Pierwsza pomoc przedmedyczna to 4 ogniwa tworzące łańcuch przeżycia.

Każdy z nas ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy.

Łańcuch przeżycia to:

  1. Wczesne rozpoznanie zagrożenia i wezwanie pomocy.
  2. Wczesne podjęcie czynności ratujących życie.
  3. Wczesna defibrylacja.
  4. Opieka po przywróceniu krążenia.

(więcej…)

Posted in: Bez kategorii, O firmie

Leave a Comment (0) →

Pracownik bez szkolenia BHP?

Pracownik bez szkolenia BHP?

Zgodnie z Art. 237 (3) ustawy – Kodeks Pracy: Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Jakie sankcje prawne przewidziane są dla pracodawcy, który dopuści pracownika do pracy bez szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

(więcej…)

Posted in: Bez kategorii, O firmie

Leave a Comment (0) →

Dzień wolny za święto w sobotę

Dzień wolny za święto w sobotę

W tym (2015r.) roku drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia tj. 26 grudnia wypada w sobotę. A co za tym idzie wszystkie firmy muszą rozliczyć się z dni wolnych przypadających w sobotę. Oczywiście wykorzystanie dnia wolnego musi nastąpić do końca roku rozliczeniowego obowiązującego u danego pracodawcy (można odebrać dzień wolny wcześniej niż przypadające Święto).

Gdzie znajdziemy więcej informacji jak odebrać dzień wolny za święto w sobotę ? (więcej…)

Posted in: Bez kategorii, O firmie

Leave a Comment (0) →

zwolnienie lekarskie na dziecko

zwolnienie lekarskie na dziecko

Co zrobić w razie konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani albo porodu lub choroby małżonka stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia sprawowanie opieki albo pobytu małżonka stale opiekujących się dzieckiem w szpitalu ?

Co zrobić w razie konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat ?

Co zrobić w razie konieczności osobistego sprawowania opieki nad innym chorym członkiem rodziny ?

Jest rozwiązanie! zwolnienie lekarskie na dziecko ! (więcej…)

Posted in: Bez kategorii, O firmie

Leave a Comment (0) →

Zasiłek macierzyński a ogłoszenie upadłości pracodawcy

Zasiłek macierzyński a ogłoszenie upadłości pracodawcy

Zastanawialiście się kiedyś czy kobiecie w ciąży będzie przysługiwał zasiłek macierzyński jeżeli pracodawca (przed jej porodem) ogłosi upadłość lub likwidację swojej firmy? Wiadomo, że w takiej sytuacji wypowiedzenie umowy o pracę czasem ze skutkiem natychmiastowym dostaną wszyscy pracownicy, ale co z dalszym losem kobiety w ciąży? Zostanie bez środków na utrzymanie dziecka (wynagrodzenie ojca dziecka pomijam)? A co z czasem do porodu? A co po porodzie?

Co znajdziemy na ten temat w Kodeksie Pracy? – NIC!

Więc gdzie szukać odpowiedzi – Zasiłek macierzyński a ogłoszenie upadłości pracodawcy ?

(więcej…)

Posted in: Bez kategorii, O firmie

Leave a Comment (0) →

Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy

Często zapominany a szkoda bo to zupełnie dodatkowy urlop – dodatkowy jeden lub dwa dni. Urlop okolicznościowy to coś co warto pamiętać!

Jednak myli się ten kto będzie chciał szukać informacji na temat zasad przyznawania urlopu okolicznościowego w Kodeksie Pracy. Prawidłowym tropem będzie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 281)

Zgodnie z paragrafem 15. tego dokumentu pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika:

(więcej…)

Posted in: Bez kategorii, O firmie

Leave a Comment (0) →
Page 3 of 5 12345