Pierwsza pomoc

PIERWSZA POMOC

Proponujemy Państwu szkolenie osób obsługujących punkty udzielania pierwszej pomocy i apteczek w ramach zakładowego systemu pierwszej pomocy. Szkolenia obejmują udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w urazach i zachorowaniach, prowadzą je lekarze medycyny lub ratownicy medyczni w oparciu o wytyczne organizacji ERC European Resuscitation Council z praktycznym zastosowaniem automatycznych zewnętrznych defibrylatorów – AED oraz fantomów.

  • Podstawowe 4h (1 h = 45minut)

 

Na podstawie art. 237(15)  § 1 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

§ 44.1.Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:

  1. punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże zagrożenia wypadkowe lub wydzielanie się par, gazów albo pyłów szkodliwych dla zdrowia – wyposażone w umywalki z ciepłą i zimną wodą oraz w niezbędny sprzęt i inne środki do udzielania pierwszej pomocy;
  2. apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

2.Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.

3.Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

4.W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników, o których mowa w ust. 3.

5.Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.