Zarządzanie ciągłością działania

ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIŁANIA

 

bcm

 

Zarządzanie Ciągłością Działania (Business Continuity Management) to obecnie coraz bardziej doceniany obszar zarządzania przedsiębiorstwem, którego celem jest zapobieżenie nieoczekiwanym przerwom w funkcjonowaniu firmy, a tym samym stratom finansowym i reputacyjnym.

Przygotowanie odpowiednich rozwiązań na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń jest ponadto elementem przewagi konkurencyjnej, gdyż daje obecnym i przyszłym kontrahentom gwarancję, że usługi na ich rzecz będą świadczone bez zakłóceń.

 

Zakres naszych usług obejmuje:

Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania

Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania obejmuje ogół działań związanych z realizacją wszystkich lub wybranych elementów systemu opisanych w normie ISO 22301, takich jak w szczególności:

1Przygotowanie stosownych regulacji dotyczących Zarządzania Ciągłości Działania (Strategia, Polityka, Procedura/y – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa),

2Przeprowadzenie Analizy Wpływu Na Działalność Biznesową (Business Impact Analysis),

3Przeprowadzenie Analizy Ryzyka (Risk Analysis),

4Przygotowanie Planów Ciągłości Działania (Business Continuity Plans),

5Przygotowanie Planów Zarządzania Kryzysowego (Crisis Management Plans),

6Przeprowadzenie testu Planów Ciągłości Działania oraz Planów Zarządzania Kryzysowego,

7Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za Zarządzania Ciągłością Działania.

Analiza Wpływu Na Działalność Biznesową (Business Impact Analysis)

Analiza Wpływu Na Działalność Biznesową (Business Impact Analysis) jest podstawowym elementem Systemu Zarządzania Ciągłością Działania. Pozwala na określenie skutków przerwania kluczowych dla przedsiębiorstwa procesów, tj. finansowych, operacyjnych, reputacyjnych, prawnych, regulacyjnych oraz związanych z utratą klientów.

Na podstawie wyników tej analizy wiemy jakie straty wynikają z przerwania poszczególnych procesów, co pozwala na ułożenie listy procesów według ich krytyczności. Lista krytycznych procesów jest podstawą do podejmowania dalszych działań, w szczególności do przygotowania Planów Ciągłości Działania.

Analiza BIA dostarcza również informacji dotyczącej krytycznych zasobów wspierających realizację krytycznych procesów.

 

Analiza Ryzyka (Risk Analysis)

Analiza Ryzyka ma na celu identyfikacją i oszacowanie ryzyka związanego z realizowaną działalnością.

Efektem Analizy Ryzyka jest lista zidentyfikowanych w firmie rodzajów ryzyka wraz z ich klasyfikacją  oraz zastosowane i rekomendowane środki ograniczające ryzyko.

Analiza Ryzyka stanowi podstawę do opracowania strategii działań zmierzających do jego minimalizacji.

 

Przygotowanie Planów Ciągłości Działania (BCP)

Plany Ciągłości Działania (Business Continuity Plans) opisują w sformalizowany sposób wszelkie działania jakie organizacja powinna podjąć w przypadku wystąpienia niekorzystnego zdarzenia, tak aby jego wpływ był jak najmniej odczuwalny.

Efektem przygotowania Planów Ciągłości Działania są profesjonalne dokumenty zatwierdzone przez wyższe kierownictwo organizacji gotowe do zastosowania w sytuacji kryzysowej. Plany stanowią jednocześnie podstawę do przeprowadzanych testów.

Oferujemy przygotowanie planów od podstaw lub dostosowanie obecnie posiadanych przez Państwa dokumentów do wymagań normy oraz dobrych praktyk.

Przygotowanie Planów Zarządzania Kryzysowego (CMP)

Plany Zarządzania Kryzysowego (Crisis Management Plan) opisują w sformalizowany sposób działania, jakie organizacja powinna podjąć w obliczu wystąpienia różnego rodzaju sytuacji nadzwyczajnych.

Plany określają w szczególności kto odpowiada za podejmowanie reakcji na zdarzenie (w szczególności organizację Sztabu Kryzysowego), sposób funkcjonowania komunikacji kryzysowej oraz podejmowanie decyzji w sytuacji awaryjnej.

Do kluczowych decyzji podejmowanych w ramach realizacji Planów Zarządzania Kryzysowego należy uruchomienia Planów Ciągłości Działania.

 

Testowanie planów (BCM Exercises)

Plany Ciągłości Działania oraz Plany Zarządzania Kryzysowego powinny być zweryfikowane podczas testów, aby stwierdzić czy dokumenty te są faktycznie przydatne w sytuacji nadzwyczajnej.

Seria dobrze przygotowanych testów pozwala na wychwycenie luk oraz obszarów do naprawy w planach, jak również przygotować personel przedsiębiorstwa na różne zdarzenia nadzwyczajne.

W zależności od dojrzałości organizacji w zakresie Zarządzania Ciągłością Działania organizujemy testy biurkowe (table top exercises), testy funkcjonalne oraz testy operacyjne.

Szkolenia BCM (BCM Trainings)

Szkolenia BCM pozwalają przybliżyć kierownictwu i pracownikom organizacji zasady związane z Zarządzaniem Ciągłością Działania oraz lepiej przygotować organizację na różnego rodzaju zdarzenia nadzwyczajne.

Podczas szkoleń wyjaśnione zostają poszczególne elementy Systemu Zarządzania Ciągłością Działania i ich wzajemne zależności, co jest niezbędne, w szczególności przed rozpoczęciem jego wdrażania.

Szkolenia mogą dotyczyć całego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania lub poszczególnych elementów, jak np. Analiza Wpływu Na Działalność Biznesową (Business Impact Analysis).

 

Ocena dostawców (Vendor Risk Management)

W związku z postępującą specjalizacją usług coraz więcej zadań powierzanych jest podmiotom zewnętrznym, co nie zawsze idzie w parze ze świadomością, że taka sytuacja może powodować różnego rodzaju zagrożenia.

Uzależniając własną ciągłość działania od ciągłości działania innych firm należy zbadać, czy dostawcy usług lub towarów podchodzą we właściwy sposób do zagadnień związanych z BCM.

Ocena dostawców obejmuje ogół działań związanych z identyfikacją krytycznych dla funkcjonowania organizacji podmiotów zewnętrznych oraz weryfikacją czy spełniają one oczekiwania w zakresie podejścia do Zarządzania Ciągłością Działania i czy gwarantują właściwą reakcję na zdarzenia nadzwyczajne.

Inne działania w zakresie Zarządzania Ciągłością Działania

Zgodnie z życzeniem Naszych Klientów możemy przygotować indywidualną ofertę obejmującą również inne działania związane z tematyką Zarządzania Ciągłością Działania.