Ochrona przeciwpożarowa

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Obsługa PPOŻ

Sprawnie funkcjonujący system ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy czy instytucji jest gwarancją prawidłowego wykonywania nałożonych obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Niezwykle istotną kwestią jest właściwe jego zorganizowanie. Warunkami koniecznymi dla prawidłowego zorganizowania systemu ochrony przeciwpożarowej w danej jednostce organizacyjnej są przede wszystkim, powszechność w zakresie stosowania obowiązujących przepisów, nakazów oraz przyjętych zasad postępowania.

Ochrona przeciwpożarowa
outsourcing PPOŻ
Audyt PPOŻ
 

Zakres naszych usług obejmuje:

Bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Dla właściwej realizacji celów proponujemy Państwu świadczenie usług obejmujących:

1nadzór w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z pełnieniem funkcji Strażaka Obiektu tzw. „Chief Fire Officer in the building”,

2pomocy w dostosowaniu budynków, obiektów, terenów do wymogów ochrony ppoż. oparciu o obowiązujące w Polsce regulatory,

3opracowanie opinii i ekspertyz z zakresu ochrony ppoż. w tym oceny zagrożenia pożarowego i wybuchowego w zakładzie pracy,

4przygotowanie dokumentacji i pomoc w przeprowadzaniu praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego budynku (ćwiczeń z zakresu ewakuacji),

5doradztwo w zakresie stosowanych urządzeń ppoż. oraz podręcznego sprzętu,

6reprezentowanie Zleceniodawcy podczas czynności kontrolnych prowadzonych przez instytucje upoważnione do prowadzenia tych czynności,

7analizowanie i interpretacja wydanych decyzji PSP i innych organów kontroli zewnętrznej.

Bezpieczeństwo imprez masowych

Zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. poprzez imprezę masową rozumie się imprezę sportową, artystyczną lub rozrywkową, na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi – nie mnie niż 1000m², a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy – nie mniej niż 300m² (nie dotyczy imprez odbywających się w teatrach, kinach, placówkach oświatowych).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej

Bezpieczeństwo imprezy masowej polega na spełnieniu przez organizatora imprezy (osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej) wymogów w zakresie bezpieczeństwa osób obecnych na imprezie w czasie jej trwania, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym, a także stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

Organizator imprezy masowej, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, powinien określić szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie (terenie), w którym planuje się przeprowadzenie imprezy.

Jesteśmy gotowi pomóc Państwu w spełnieniu tego wymogu dokonując m.in. wewnętrznej oceny obiektu przed jego zgłoszeniem przygotowując niezbędne procedury oraz testy..

Opracowanie instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Jest dedykowanym dla danego obiektu dokumentem, w którym szczegółowo określa się obowiązujące w nim zasady ochrony przeciwpożarowej.

Instrukcje wymagane są w obiektach lub ich strefach stanowiących oddzielną strefę pożarową przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych o kubaturze ponad 1000m³, inwentarskich o kubaturze ponad 1500m³ oraz obiektów innych niż budynki (np. place zakładowe, targowiska, zamknięte tereny rekreacyjne, stadiony, kąpieliska itp.) o powierzchni ponad 1000m². Ponadto obowiązkiem posiadania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego objęte są wszystkie inne niż wymienione wyżej obiekty, jeżeli występuje w nich strefa lub pomieszczenie zagrożone wybuchem.

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) w §6 ust. 1 określa niezbędne w instrukcji elementy do których należą:

 • określenie warunków ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu;
 • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym;
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli prace takie są przewidywane;
 • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktycznego sposobu ich sprawdzania;
 • sposoby zapoznania użytkowników obiektu z przepisami przeciwpożarowymi oraz o owiązującymi procedurami;
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 • plany obiektów obejmujących ich usytuowania z uwzględnieniem graficznych danych o obiekcie, występujących urządzeniach i miejscu ich lokalizacji.

 

Instrukcje poddaje się okresowej aktualizacji co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Serwis i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego.

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zdnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Ze swej strony nasz Ośrodek zapewnia możliwość konserwacji, napraw wszelkiego typu gaśnic oraz hydrantów i węży na terenie kraju bezpośrednio u użytkownika.

Serwis i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego – zakres wykonywanych czynności.

GAŚNICE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz na rok, z uwzględnieniem czasookresów zawartych w instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej sprzętu.

Zalecenia szczegółowe dla gaśnic znajdujących się na wyposażeniu budynku w zakresie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych zobowiązują:

 • przed upływem okresu gwarancji (rok od daty produkcji) gaśnice powinny być poddane pierwszej okresowej kontroli. Następne kontrole powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż co 12 miesięcy,
 • co 5 lat należy wymienić proszek gaśniczy na nowy,
 • naprawy warsztatowe i remonty gaśnic powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż co 5 lat oraz po każdym użyciu gaśnicy,
 • dla zapewnienia sprawności gaśnic znajdujących się na wyposażeniu obiektu należy wykonać i sprawdzić:
  • ogólny stan gaśnicy,
  • czytelność, kompletność i prawidłowość napisów,
  • stan węży i prądownic,
  • wymienić wszystkie uszkodzone elementy na dobre, autoryzowane przez producenta,
  • usterki stwierdzone podczas przeglądu i konserwacji należy usunąć, a uszkodzone elementy wymienić na takie same, jakie były w dokumentacji świadectwa CNBOP.
BADANIE WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów dokonujemy okresowej kontroli instalacji hydrantów polegającej na płukaniu tej instalacji, pomiarze ciśnienia, wydajności, jak również szczelności węży.
W wyniku tego badania u klienta zostawiamy protokół z pełnym opisem badanych urządzeń.

Zalecenia w zakresie przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych:

 • raz na rok należy sprawdzić:
  • ciśnienie na zaworze hydrantowym,
  • stan techniczny węża, prądownicy i zaworu hydrantowego,
  • czy prądownica jest właściwego typu,
  • czy instrukcje obsługi hydrantu są czytelne,
  • określić wydajność w zależności od ciśnienia oraz zastosowanej prądownicy,
 • raz na 5 lat węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze.
Audyt PPOŻ.

Audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej to analiza faktycznego stanu bezpieczeństwa pożarowego i zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 nr 178, poz. 1380 z późn.zm.) za ochronę przeciwpożarową odpowiada bezpośrednio właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu.

Obowiązujące przepisy nakładają na ww. osoby szereg zadań i obowiązków. Niedopełnienie ich grozi sankcjami karnymi, a w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia może grozić znaczącymi startami materialnymi, niewypłaceniem ubezpieczenia oraz odpowiedzialnością karną.

Audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej umożliwia zidentyfikować wszystkie nieprawidłowości bez konsekwencji prawnych. Pozwala również usunąć wszelkie niezgodności i uniknąć ewentualnych konsekwencji w przypadku kontroli zewnętrznych.

Forma i zakres audytu ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta – może być przeprowadzony jednorazowo lub cyklicznie.

Podczas audytu zwracamy szczególną uwagę na:

 • procedury postępowania na wypadek pożaru (Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego),
 • procedury postępowania na wypadek innych zagrożeń,
 • wyposażenie w urządzenia ppoż. oraz podręczny sprzęt gaśniczy,
 • terminowość i sprawność urządzeń ppoż i gaśnic (w oparciu o posiadane dokumenty),
 • oznakowanie obiektu w znaki ochrony pożarowej zgodnie z PN,
 • zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,
 • warunki ewakuacji w obiekcie,
 • drożność dróg pożarowych,
 • regularność ćwiczeń ewakuacyjnych na wypadek pożaru,
 • aktualność szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • sposobu realizacji decyzji organów kontroli zewnętrznej.

 

Z przeprowadzonych czynności sporządzany jest raport, który wykazuje wszystkie odstępstwa od obowiązujących przepisów.

W przypadku stwierdzonych niezgodności bądź uchybień audyt jest poszerzony o wskazówki jak doprowadzić do stanu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz jak poprawić poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektu.