Szkolenia ppoż

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Jakie są rodzaje szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej i jaka jest ich podstawa prawna?

Zgodnie z przepisem art. 4 ust.1 pkt 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.) właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest zobowiązany między innymi do „zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi”. Ustawodawca nie określił jednak szczegółowych wymagań w zakresie realizacji tego przepisu. W związku z powyższym forma wspomnianego zapoznania jest dowolna, tym niemniej powinna zapewniać rzeczywiste przekazanie pracownikom niezbędnej wiedzy. Dlatego też w praktyce cytowane wyżej „zapoznanie […]” jest realizowane najczęściej w postaci stacjonarnego szkolenia.

Nie opracowano również szczególnych wymagań i wytycznych dotyczących ich organizacji jak i zakresu szkoleń gdyż trudnym było by stworzenie regulacji, które odnosiłyby się do wszystkich zakładów pracy, gdy często występują w nich zagrożenia o całkowicie różnym charakterze.

Jakie są okresy pomiędzy tymi szkoleniami i ile godzin powinny trwać?

Zapis § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563), zobowiązujący dużą część obiektów i zakładów pracy do opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego która stanowi punkt odniesienia w kontekście zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Wskazane jest, aby częstotliwość szkoleń przeciwpożarowych była wyraźnie określona w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli jest ona w danym obiekcie wymagana. W innych przypadkach zaleca się prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej w cyklach przewidzianych dla szkoleń okresowych BHP lub w przypadku istotnych zmian w zabezpieczaniu pożarowym obiektu.

Nasze szkolenia dot. ochrony przeciwpożarowej obejmują:

 • ocenę zagrożenia pożarowego i wybuchowego w zakładzie pracy,
 • organizację ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy w tym omówienie obowiązujących procedur,
 • zasady postępowania po zdarzeniu, zapewnienie ciągłości działania,
 • zabezpieczenie techniczne obiektu mające wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego,
 • warunki i zasady ewakuacji,
 • poznanie zasad posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym (gaśnice, hydranty, koce gaśnicze).

 

Osiągnięcie tego następuje przez zdobycie wiedzy dotyczącej zapewnienia koniecznych warunków ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, oraz tworzeniu warunków zapobiegających powstaniu pożaru lub innego miejscowego zagrożenia i minimalizowaniu skutków tych zdarzeń.

Zaznajomienie ze sposobami postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia to podstawowe zadanie stawiane przed uczestnikami szkolenia. 

 

Miejsce szkolenia:

Szkolenia prowadzimy na terenie całego kraju, w dowolnym czasie w zasobach własnych Ośrodka lub wskazanych przez Zleceniodawców.

 

Szkolenia prowadzone są w formie:

 • zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych w wymiarze 4 godzin lekcyjnych,
 • dyskusji panelowej (wymiar do uzgodnienia),
 • ćwiczeń z praktycznym użyciem sprzętu gaśniczego (wymiar do uzgodnienia),
 • gier decyzyjnych (wymiar do uzgodnienia).
 

Zapewniamy uczestnikom:

 • wysoko kwalifikowanych specjalistów ochrony przeciwpożarowej z wieloletnim doświadczeniem,
 • niezbędne materiały szkoleniowe,
 • konsultacje z wykładowcą,
 • zaświadczenia.