Zarządzanie kryzysowe

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

W realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej uczestniczą przedsiębiorcy zgodnie z postanowieniami przepisów i planami organów administracji publicznej.

Obrony Cywilnej dziś formalnie nie ma. Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny przepisy o obronie cywilnej zostały uchylone. Lukę ma wypełnić projektowana ustawa o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej przygotowywana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji kiedy to nastąpi trudno określić.

 
Oferujemy pomoc pracodawcom w realizacji zadań w zakresie:
  • opracowania i uzgadniania Planów operacyjnych funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
  • opracowania procedur postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych,
  • opracowania obowiązujących dokumentów obrony cywilnej,
  • przygotowania dokumentacji i stanów osobowych zakładów do przeprowadzenia ćwiczeń w zakresie ewakuacji,
  • prowadzenia ćwiczeń w ewakuacji we współdziałaniu z jednostkami straży pożarnej, policji i innych służb w sytuacjach zagrożeń,
  • doradztwa w zakresie wyposażenia zakładu pracy w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczej.