POLITYKA BHP

Zarząd Krajowego Ośrodka Usługowo – Dydaktycznego „Partner” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie świadomy odpowiedzialności za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia swoich pracowników zobowiązuje się do:
 • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, wykorzystując między innymi postęp techniczny i organizacyjny.
 • spełnienia wymogów zawartych w przepisach prawnych oraz innych wymagań dotyczących Spółki.
 • dbania o bezpieczeństwo klienta.
 • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy celem uniknięcia strat spowodowanych wypadkami przy pracy.
 • ciągłej analizy mogących wystąpić zagrożeń oraz stosowanie niezbędnych działań naprawczych.
 • zapewnienia właściwego stosowania środków ochrony indywidualnej pracowników na stanowiskach pracy gdzie występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.
 • podnoszenia kwalifikacji oraz zwiększenia zaangażowania pracowników w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce.
 • zapewnienia niezbędnych środków technicznych, finansowych oraz kompetentnego personelu do realizacji ustalonych zadań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.
 • szkolenia załogi i personelu kierowniczego w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i nastawienia pracowników do problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • zaangażowania całej załogi do realizacji Polityki Bezpieczeństwa.

 

Tak opisaną politykę bezpieczeństwa i higieny pracy wraz załogą będziemy konsekwentnie realizować . Polityka BHP
.
Zarząd  Spółki „Partner”