Blog

Okulary korekcyjne a obowiązek pracodawcy

Okulary korekcyjne a obowiązek pracodawcy

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973), każdy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, pod warunkiem, że osoba ta użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (tj.4 godziny). Przez wspomniany wymiar czasu pracy należy przy tym rozumieć wskazaną w art. 129 § 1 K.p. 8‑godzinną normę dobową.

Nie ma przepisu określającego sposób wyliczania kwoty dofinansowania do okularów korekcyjnych. Przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę jedynie do zapewnienia pracownikowi okularów korekcyjnych. Sposób realizacji tego wymogu pozostawiono w gestii pracodawcy. Wskazane jest, aby kwota przeznaczona na zakup okularów korygujących wzrok ustalona była po dokonaniu rozpoznania w sprawie kosztów okularów w zakładach optycznych. W rozporządzeniu nie określono również po jakim okresie i w jakich przypadkach powinny być wymieniane okulary, do których zapewnienia zobowiązany jest pracodawca. Zatem z reguły przyjmuje się, że następne okulary będą ponownie dofinansowane w przypadku jeśli lekarz podczas kolejnych badań lekarskich (okresowych/kontrolnych) stwierdzi potrzebę stosowania przy monitorze okularów ze szkłami o innych parametrach niż dotychczas. Szczegółowe zasady w tym zakresie powinny zostać określone w przepisach zakładowych lub w zarządzeniu pracodawcy.

UWAGA!

Pracodawca nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika na okulary korekcyjne, jeżeli nie zostały one zakupione w wyniku przeprowadzenia badań profilaktycznych.

Postępowanie w sprawie przyznania dofinansowania zależy od regulacji zakładowych lub przyjętego w firmie zwyczaju. Najczęściej pracownik występuje w tej sprawie z wnioskiem do pracodawcy, dołączając fakturę zakupu okularów wystawioną na dane zakładu pracy.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr 148, poz. 973).

 

B.D.

Leave a Comment (0) ↓