Blog

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS 2020/2021

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS obowiązujące od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021

984 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

984 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

(więcej…)

Leave a Comment (0) →

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS 2019/2020

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS 2019/2020
Jednorazowe odszkodowanie z ZUS obowiązujące od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020

917 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

917 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

(więcej…)

Leave a Comment (0) →

Zmiana formularza – N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia na OL-9

Zmiana formularza – N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia na OL-9

Druk N-9 (teraz już OL-9) najczęściej jest kojarzony w związku z wypadkami przy pracy a co za tym idzie jednorazowym odszkodowaniem z ZUS. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS, który poszkodowany powinien złożyć do pracodawcy wraz z drukiem N9 (stwierdzającym zakończenie leczenia przez lekarza). Pracodawca powinien te dokumenty dołączyć do wszystkich które powstały w związku z wypadkiem i z pismem przewodnim wysłać do ZUSu. ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie dokumentacji – najczęściej zaprasza przed komisję lekarską, która orzeknie (bądź nie orzeknie) uszczerbek na zdrowiu.

Druk N9 (teraz już OL-9) jest ważne tylko 30 dni od daty wystawienia.

Cytując ZUS.pl:

“zmianie uległ formularz Zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego, wydawany przez lekarza prowadzącego leczenie. Dotychczasowy formularz N-9 zastąpiony został formularzem OL-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia. Druki N-9 mogą być nadal wykorzystywane przez lekarzy do wyczerpania zapasów. Do wniosków o świadczenia mogą być dołączane zarówno zaświadczenia wystawiane na nowym formularzu OL-9, jak i na dotychczasowym formularzu N-9.”

Pobierz Druk OL-9

Leave a Comment (0) →

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS 2018/2019

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS 2018/2019
Jednorazowe odszkodowanie z ZUS obowiązujące od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019

854 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

854 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

(więcej…)

Leave a Comment (0) →

Kontrola ZUS w trakcie zwolnienia lekarskiego.

Kontrola ZUS w trakcie zwolnienia lekarskiego.

Jakie konsekwencje poniesie pracownik, jeśli będzie nieobecny podczas kontroli zwolnienia lekarskiego?

 

Co obejmuje kontrola ZUS?

  • prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ma ona charakter formalny  –  ZUS może w ten sposób sprawdzić, czy wystawione zwolnienie zostało wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich oraz czy nie zostało sfałszowane. Zajmują się tym lekarze orzecznicy ZUS (działają na podstawie art. 59 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.)
  • prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich, Weryfikuje czy chory nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem i czy przestrzega zakazu nie wykonywania pracy zarobkowej  (na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Leży to w gestii pracowników komórek zasiłków ZUS.

(więcej…)

Leave a Comment (0) →

Urlop rodzicielski łączony z pracą

Urlop rodzicielski łączony z pracą

Zgodnie z Art. 182(1a) Kodeksu Pracy po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

1) 32 tygodni – w przypadku, urodzenia jednego dziecka

2) 34 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka.

Urlop rodzicielski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika. Należy go złożyć w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

(więcej…)

Leave a Comment (0) →

Wypadki w drodze do pracy lub z pracy.

Wypadki w drodze do pracy lub z pracy.

Wypadki w drodze do pracy lub z pracy. I co dalej?

Sezon zimowy niestety sprzyja zwiększonej liczbie wypadków pracowników  w drodze do pracy lub z pracy. Śliska nawierzchnia, złe warunki atmosferyczne powodują, iż mimo naszej ostrożności może dojść do niebezpiecznych sytuacji.

Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do lub z pracy, zobowiązany jest niezwłocznie  poinformować pracodawcę o ile jego stan na to pozwala. (więcej…)

Leave a Comment (0) →

Zarządzanie Ciągłością Działania

Zarządzanie Ciągłością Działania

Zarządzanie Ciągłością Działania (Business Continuity Management)

to obecnie coraz bardziej doceniany obszar zarządzania przedsiębiorstwem, którego celem jest zapobieżenie nieoczekiwanym przerwom w funkcjonowaniu firmy, a tym samym stratom finansowym i reputacyjnym.

Przygotowanie odpowiednich rozwiązań na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń jest ponadto elementem przewagi konkurencyjnej, gdyż daje obecnym i przyszłym kontrahentom gwarancję, że usługi na ich rzecz będą świadczone bez zakłóceń.

(więcej…)

Leave a Comment (0) →

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych.

Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jest jednym z fundamentalnych praw obywatelskich. To prawo z drugiej strony generuje szereg niełatwych obowiązków po stronie podmiotów przetwarzających dane osobowe tzw. „administratorów danych osobowych”. Warto jednak zapewnić w naszych firmach zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych, tym bardziej, że właśnie nadchodzą rewolucyjne zmiany w przepisach rozszerzające zakres uprawnień po stronie osób fizycznych oraz zakres obowiązków po stronie podmiotów przetwarzających dane.

(więcej…)

Leave a Comment (0) →

Kobieta w ciąży i praca przy komputerze.

Kobieta w ciąży i praca przy komputerze.

Ważna zmiana dotycząca  kobiet w ciąży.

Zmianie uległ czas pracy przy monitorach ekranowych. Czyli nowości w temacie “Kobieta w ciąży i praca przy komputerze”.

Kobieta w ciąży zatrudniona na podstawie umowy o pracę jest w sposób szczególny chroniona prawnie przed zwolnieniem i wykonywaniem obowiązków w trudnych, niebezpiecznych lub niesprzyjających jej stanowi warunkach. Jeden z ważniejszych przepisów w tym zakresie, dotyczący krótszego czasu pracy przed monitorem, uległ zmianie.

(więcej…)

Leave a Comment (0) →
Page 1 of 7 12345...»