Blog

Kontrola ZUS w trakcie zwolnienia lekarskiego.

Kontrola ZUS w trakcie zwolnienia lekarskiego.

Jakie konsekwencje poniesie pracownik, jeśli będzie nieobecny podczas kontroli zwolnienia lekarskiego?

 

Co obejmuje kontrola ZUS?

  • prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ma ona charakter formalny  –  ZUS może w ten sposób sprawdzić, czy wystawione zwolnienie zostało wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich oraz czy nie zostało sfałszowane. Zajmują się tym lekarze orzecznicy ZUS (działają na podstawie art. 59 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.)
  • prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich, Weryfikuje czy chory nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem i czy przestrzega zakazu nie wykonywania pracy zarobkowej  (na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Leży to w gestii pracowników komórek zasiłków ZUS.

Jeśli osoba kontrolująca nie zastanie chorego w domu, ZUS wysyła pismo z prośbą o wyjaśnienie, gdzie przebywała. Jeżeli chory przebywał w tym czasie np. na badaniach lekarskich, rehabilitacji,  w aptece czy robił podstawowe zakupy żywnościowe ( gdy nie ma innego członka rodziny, który mógłby ubezpieczonego wyręczyć) musi potwierdzić to stosownymi zaświadczeniami . Na złożenie wyjaśnienia taka osoba ma 3 dni Jeżeli wyjaśnienia nie zostaną złożone w odpowiednim terminie, ZUS wysyła upomnienie i daje takiej osobie kolejne 7 dni na wytłumaczenie się z nieobecności. Brak informacji ze strony ubezpieczonego skutkuje utratą prawa do zasiłku.

Niedopuszczalna jest natomiast nieobecność kobiety w ciąży, która na zwolnieniu ma zapisane wskazanie lekarskie leżenia w łóżku.

W sytuacji gdy adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy, nie jest identyczny z adresem, pod którym przebywa chory, adres ten musi zostać wskazany w druku ZUS ZLA. Różnica ta może wynikać z sytuacji, w której chory na czas zwolnienia będzie przebywał w miejscu, gdzie zapewniona mu będzie opieka.

W sytuacji, gdy kontroler ZUS stwierdza nieprawidłowości sporządza protokół w którym musi te nieprawidłowości wykazać. Dokument ten stanowi podstawę do pozbawienia prawa do zasiłku chorobowego za cały okres objęty zaświadczeniem ZUS ZLA.

Warto też pamiętać o tym, że nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego może zostać uznane za naruszenie obowiązków pracowniczych i skutkować wypowiedzeniem umowy, a nawet rozwiązaniem umowy w trybie dyscyplinarnym.

Leave a Comment (0) ↓