Blog

Urlop rodzicielski łączony z pracą

Urlop rodzicielski łączony z pracą

Zgodnie z Art. 182(1a) Kodeksu Pracy po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

1) 32 tygodni – w przypadku, urodzenia jednego dziecka

2) 34 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka.

Urlop rodzicielski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika. Należy go złożyć w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Oczywiście urlop rodzicielski przysługuje łącznie obojgu rodzicom dziecka i mogą z niego korzystać jednocześnie. (W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wymiaru 32 lub 34 tygodni).

Poza tym urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo w częściach (nie więcej niż w 4 częściach i żadna z części urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni) nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Urlop rodzicielski łączony z pracą

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

UWAGA!

W przypadku łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do:

1) 64 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka

2) 68 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka.

Opcja nr 1.

Okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego.

tzn. wracam na 8 tygodni na 0,5 etatu to mój urlop rodzicielski wydłuża się o 4 tygodnie (8*0,5=4) – ale przez te 4 tygodnie NIE ŁĄCZĘ urlopu z pracą.

Opcja nr 2.

W przypadku gdy pracownik zamierza łączyć korzystanie z części urlopu rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wymiar tej części urlopu oblicza się dzieląc długość części urlopu powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik zamierza łączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy.

tzn. wracam na 8 tygodni na 0,5 etatu to mój urlop rodzicielski wydłuża się o 4 tygodnie (8*0,5=4) – ale przez te 4 tygodnie ŁĄCZĘ urlop z pracą więc moja wydłużona część to nie 4 a 8 tygodni ponieważ: 4/(1-0,5)=8.

Jeżeli ktoś chciałby łączyć cały urlop rodzicielski z pracą to może liczyć na 64 tygodnie – zgodnie z obliczeniami: 32*0,5=16 -> 16/(1-0,5)=32 (32 to część wydłużona + 32 część podstawowa = 64 tygodnie)

 

Pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy.

 

Źródło: Kodeks Pracy – Art. 182(1a) – 182(1f)

Leave a Comment (0) ↓