Blog

Wypadki w drodze do pracy lub z pracy.

Wypadki w drodze do pracy lub z pracy.

Wypadki w drodze do pracy lub z pracy. I co dalej?

Sezon zimowy niestety sprzyja zwiększonej liczbie wypadków pracowników  w drodze do pracy lub z pracy. Śliska nawierzchnia, złe warunki atmosferyczne powodują, iż mimo naszej ostrożności może dojść do niebezpiecznych sytuacji.

Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do lub z pracy, zobowiązany jest niezwłocznie  poinformować pracodawcę o ile jego stan na to pozwala.

Zgodnie z art. 57b ust. 1 Ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypadek w drodze do pracy lub z pracy to:

  • nagłe zdarzenie,
  • wywołane przyczyną zewnętrzną,
  • które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy ma miejsce również wtedy, gdy droga została przerwana, o ile przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wtedy gdy droga nie była, co prawda, najkrótsza, ale – ze względów komunikacyjnych – najdogodniejsza.

Procedurę powypadkową

szczegółowo określa Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. poz. 482) tj.:

1. Ubezpieczony, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, zwany dalej „poszkodowanym”, zawiadamia niezwłocznie lub po ustaniu przeszkód

uniemożliwiających niezwłoczne zawiadomienie o wypadku pracodawcę lub podmiot określony w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673).

2. Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy następuje na podstawie:

1) oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia;

2) informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy;

3) ustaleń sporządzającego kartę.

3. 1. Ustalenie okoliczności wypadku w drodze do pracy lub z pracy jest dokonywane w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

  1. Wzór karty wypadku stanowi załącznik do rozporządzenia.

4. Karta wypadku, o której mowa w § 3, pracodawca i podmiot określony w § 1 sporządzają po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.

5. Odmowa uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy wymaga uzasadnienia.

.

Jeśli Twój pracownik lub Ty uległeś wypadkowi zgłoś się do nas, a sporządzimy odpowiednią dokumentację.

Leave a Comment (0) ↓