Blog

Posiłki dla pracowników

Głodny? Pamiętaj, że głodny faktycznie nie jesteś sobą. Głodny pracownik jest humorzasty. Jest rozkojarzony. Jest roztargniony. Nie może się skupić. Ma problemy z koncentracją. I najzwyczajniej w świecie nie chce mu się pracować. Wydajność spada.

Hmm.. może posiłki dla pracowników ? Może pracodawca powinien nakarmić swojego pracownika? Może powinien zadbać o posiłek dla niego? Czy ma taki obowiązek? Jeśli tak, to z jakich przepisów on wynika?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić sowim pracownikom posiłki profilaktyczne ale tylko w ściśle określonych sytuacjach. Kiedy więc oczekiwać posiłków?

Pomocne okazuje się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Co w nim znajdziemy?

§ 1.Pracodawca zapewnia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie:

  • posiłki wydawane ze względów profilaktycznych,  w formie jednego dania gorącego, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2,

§ 2.1.Posiłki powinny zawierać około 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal.

2.Jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy:

  • korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych,
  • przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

§ 3.1.Pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace:

  • związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet,
  • związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10oC lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25oC,
  • związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca,
  • pod ziemią.

2.Pracodawca zapewnia posiłki pracownikom zatrudnionym przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych.

§ 5.Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki oraz szczegółowe zasady ich wydawania, a także warunki uzasadniające zapewnienie posiłków w sposób ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – pracodawca po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.

§ 6.1.Posiłki wydawane są pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie.

2.Posiłki powinny być wydawane w czasie regulaminowych przerw w pracy, w zasadzie po 3-4 godzinach pracy.

§ 7.Pracodawca powinien zapewnić zachowanie odpowiednich warunków higienicznosanitarnych przygotowywania oraz spożywania posiłków.

§ 8.Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki.

 

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

 

 

 

 

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

 

Leave a Comment (0) ↓