Blog

Posts Tagged umowa o pracę 2016

najpierw umowa później praca

najpierw umowa później praca

Od 1 września 2016 r. weszły w życie zmiany w obowiązkach pracodawców wynikające z Kodeksu Pracy. Nowelizacja Kodeksu Pracy zakłada, że przed dopuszczeniem do czynności będących przedmiotem pracy pracownik otrzyma pisemną umowę o pracę lub pisemne potwierdzenie ustaleń dotyczących zawarcia umowy o pracę. Zgodnie z wprowadzoną zmianą Pracodawca będzie musiał zapoznać pracownika z regulaminem pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

Niezmiennym pozostaje sporządzanie umowy o pracę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden dla pracownika i jeden dla pracodawcy).

Od 1 września 2016 r. pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu, która nie potwierdzi na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy, narazi się na karę grzywny w kwocie od 1 000 zł do 30 000 zł.

Posted in: Bez kategorii, O firmie

Leave a Comment (0) →