Blog

Archive for Bez kategorii

Dekalog bezpieczeństwa podczas epidemii

DEKALOG BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA PODCZAS EPIDEMII KORONAWIRUSA

CZĘSTO MYJ RĘCE

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

PODCZAS POWITANIA UNIKAJ UŚCISKÓW I PODAWANIA DŁONI

W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie.

(więcej…)

Posted in: Bez kategorii

Leave a Comment (0) →

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS 2017/2018

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS 2017/2018
Jednorazowe odszkodowanie z ZUS obowiązujące od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018

809 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

809 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

(więcej…)

Posted in: Bez kategorii, O firmie

Leave a Comment (0) →

KPP – jesteśmy ratownikami !

Nasi pracownicy ukończyli szkolenie oraz pomyślnie zdali egzaminy na kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz uzyskali tytułu ratownika.

Podniesienie  kwalifikacji daje satysfakcję nie tylko naszym pracownikom, ale też i naszemu Ośrodkowi.

Uzyskane uprawnienia pozwolą na jeszcze pełniejszą obsługę naszych klientów podnosząc prestiż naszej firmy.

Zapraszamy do nas na szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej!

Więcej zdjęć w galerii..

 

Posted in: Bez kategorii, O firmie

Leave a Comment (0) →

IX Małopolskie Święto Warzyw

„W dniu 4 września 2016r. odbyło się już IX Małopolskie Święto Warzyw w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. Organizatorem uroczystości, jak co roku była Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce wspierana przez Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach. Współorganizatorem MŚW było Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. Współpracę podjęli także: Aeroklub Krakowski oraz Stacja Paliw Petro Plus

Patronat nad świętem objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Starosta Powiatu Krakowskiego Józef Krzyworzeka. Patronat medialny: Dziennik Polski, Radio Kraków, TVP Kraków, Plantpress Sp. z o. o, Hasło Ogrodnicze.

   Po uroczystościach w kościele (Msza święta dziękczynna), poświęceniu zbiorów ziemi, jakimi były symboliczne kosze z warzywami, uczestnicy udali się na miejsce docelowe na teren lotniska. Tam kolorowy dożynkowy korowód, prowadzony przez orkiestrę dętą Hejnał z Igołomi w którym uczestniczyły: władze gminne, liderzy, radni, sołtysi, delegacje 15 sołectw z symbolicznymi koszami warzyw oraz pozostali goście. Orszak udał się pod scenę główną, gdzie po krótkim koncercie orkiestry dętej Hejnał punktualnie o godz.15:00 rozpoczęło się oficjalne IX Małopolskie Święto Warzyw.”

Otrzymaliśmy podziękowania za udział w Małopolskim Święcie Warzyw:

Więcej zdjęć w galerii.

Posted in: Bez kategorii, O firmie

Leave a Comment (0) →

najpierw umowa później praca

najpierw umowa później praca

Od 1 września 2016 r. weszły w życie zmiany w obowiązkach pracodawców wynikające z Kodeksu Pracy. Nowelizacja Kodeksu Pracy zakłada, że przed dopuszczeniem do czynności będących przedmiotem pracy pracownik otrzyma pisemną umowę o pracę lub pisemne potwierdzenie ustaleń dotyczących zawarcia umowy o pracę. Zgodnie z wprowadzoną zmianą Pracodawca będzie musiał zapoznać pracownika z regulaminem pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

Niezmiennym pozostaje sporządzanie umowy o pracę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden dla pracownika i jeden dla pracodawcy).

Od 1 września 2016 r. pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu, która nie potwierdzi na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy, narazi się na karę grzywny w kwocie od 1 000 zł do 30 000 zł.

Posted in: Bez kategorii, O firmie

Leave a Comment (0) →

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS 2016/2017

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS 2016/2017
Jednorazowe odszkodowanie z ZUS obowiązujące od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017

780 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

780 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

(więcej…)

Posted in: Bez kategorii, O firmie

Leave a Comment (0) →

Procedury przy podejrzeniu choroby zawodowej

Procedury przy podejrzeniu choroby zawodowej

Zgodnie z definicją zawartą w Art. 2351 K.P.  za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

Jakie są procedury, gdy istnieje podejrzenie choroby zawodowej?

(więcej…)

Posted in: Bez kategorii, O firmie

Leave a Comment (0) →

Okulary korekcyjne a obowiązek pracodawcy

Okulary korekcyjne a obowiązek pracodawcy

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973), każdy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, pod warunkiem, że osoba ta użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (tj.4 godziny). Przez wspomniany wymiar czasu pracy należy przy tym rozumieć wskazaną w art. 129 § 1 K.p. 8‑godzinną normę dobową.

(więcej…)

Posted in: Bez kategorii, O firmie

Leave a Comment (0) →

Bezpieczna praca na rusztowaniu.

Bezpieczna praca na rusztowaniu.

Jeśli szukamy informacji o rusztowaniach pierwszym naszym tropem będzie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jednak tam w § 109 odsyłają do innych przepisów (Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach.). Odrębne przepisy czyli jakie/które?

Konkretnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Rozdział 8. Rusztowania i ruchome podesty robocze.

A tam..

(więcej…)

Posted in: Bez kategorii, O firmie

Leave a Comment (0) →

Potrzebna drabina ?

Potrzebna drabina ?

Zastanawiałeś się kiedyś czy korzystasz z drabiny zgodnie z przepisami? Czy twoja praca jest bezpieczna? Przepisy i zdrowy rozsądek są podstawą zapewnienia sobie minimum bezpieczeństwa!

Oczywiście na wszystko są przepisy i tam możemy szukać podpowiedzi.

Drabina przystawna powinna wystawać ponad powierzchnię, na którą prowadzi, co najmniej 0,75 m, a kąt jej nachylenia powinien wynosić od 65° do 75°

Jak więc prawidłowo ustawić drabinę?

(więcej…)

Posted in: Bez kategorii, O firmie

Leave a Comment (0) →
Page 1 of 4 1234