Blog

Gdzie jest hydrant zewnętrzny ?

Gdzie jest hydrant zewnętrzny ?

Szukamy hydrantu zewnętrznego? Nie powinno być z tym problemu, ponieważ zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych:

  1. hydranty powinny być usytuowane w miejscach dostępnych z głównych dróg komunikacyjnych na terenie jednostki osadniczej;
  2. miejsce usytuowania hydrantu należy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowym wielkości charakterystycznych hydrantu;
  3. przy hydrancie należy przewidzieć stanowisko czerpania wody o wymiarach zapewniających swobodny dostęp do hydrantu;
  4. na stanowisku czerpania wody należy umieścić zakaz parkowania.

 

Tak powinno być.. ale jak jest czasem w praktyce?

Czasem jest tak..

h1

h2

h3

 

Nie każdy może mieć gdzie mu się spodoba swój hydrant. Określenia potrzeb w zakresie instalowania hydrantów dokonują właściwe miejscowo organy Państwowej Straży Pożarnej w ramach opiniowania projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Tak przy okazji.. Ważna informacja! Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej.

Jak mamy już hydrant to powinniśmy o niego DBAĆ.. :)

Leave a Comment (0) ↓