Blog

Orzeczenie lekarskie a wypadek przy pracy

Orzeczenie lekarskie a wypadek przy pracy

Orzeczenie lekarskie a wypadek przy pracy ? Orzeczenie lekarskie jako zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy?

Tak może się zdarzyć…

Jako przyczynę wypadku można potraktować dopuszczenie do pracy, gdy aktualnego zaświadczenia lekarskiego nie było lub – gdy zawierało ono błędną ocenę zdolności do wykonywania pracy (pod warunkiem, że pracodawca ma świadomość takiej sytuacji).

Przykładem może być wyrok Sądu Najwyższego z 18 marca 2015 roku, I PK 162/14…

Postępowanie (z powództwa żony poszkodowanego przeciwko urzędowi gminy) dotyczyło zdarzenia, w wyniku którego nastąpił zgon pracownika. Mąż powódki pracował w pozwanym urzędzie na stanowisku inspektora ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami i posiadał orzeczenie o zdolności do pracy na tym stanowisku. Miał rozpoznane nadciśnienie tętnicze, które leczył farmakologicznie. W dniu wypadku w czasie godzin pracy i w ramach przydzielonych mu przez przełożonego zadań, pomagał przy organizacji plenerowej imprezy. Jego zadanie polegało na przycinaniu gałęzi drzew i krzewów. W trakcie wykonywania prac poczuł ból w okolicy klatki piersiowej, przerwał pracę i odjechał swoim samochodem do domu. Podczas prowadzenia samochodu zjechał na pobocze; zmarł w samochodzie.

Sąd ustalił, ze domniemana przyczyna zgonu – uwzględniając wywiad chorobowy, wiek i tryb życia – mogła mieć podłoże sercowo-naczyniowe.

Przy takich ustaleniach Sąd uznał, że zostały spełnione wszystkie przesłanki wymagane do uznania, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy.

Zewnętrzna przyczynę wypadku stanowiło niepoddanie zmarłego badaniom lekarskim, wymaganym do wykonywania powierzonych mu obowiązków w dniu wypadku. Praca ta odbiegała bowiem charakterem i warunkami od zakresu obowiązków urzędnika gminnego. Sąd uznał, że podjęty przez zmarłego wysiłek fizyczny, polegający na przycinaniu gałęzi, mógł przyczynić się do jego zgonu.

Leave a Comment (0) ↓