Blog

Udzielanie pierwszej pomocy

Zraniłeś się? Przeciąłeś się? Ranny potrzebujesz ratunku?

Pomocy powinien Ci udzielić w szczególności pracodawca. Tak! W jaki sposób? Albo samodzielnie, albo poprzez wyznaczenie i przeszkolenie grupy pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez lekarza, pielęgniarkę lub ratownika medycznego.

Pracodawca może czy musi zapewnić sprawne udzielanie pierwszej pomocy?! Musi zapewnić punkty pierwszej pomocy.

 

Gdzie znajdziemy konkretną podpowiedź?

§ 44. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

  1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:

1)punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże zagrożenia wypadkowe lub wydzielanie się par, gazów albo pyłów szkodliwych dla zdrowia – wyposażone w umywalki z ciepłą i zimną wodą oraz w niezbędny sprzęt i inne środki do udzielania pierwszej pomocy;

2)apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

  1. Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.
  2. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.
  3. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników, o których mowa w ust. 3.
  4. Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.

 

Leave a Comment (0) ↓