Blog

Pracownik bez szkolenia BHP?

Pracownik bez szkolenia BHP?

Zgodnie z Art. 237 (3) ustawy – Kodeks Pracy: Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Jakie sankcje prawne przewidziane są dla pracodawcy, który dopuści pracownika do pracy bez szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

Możliwe sankcje prawne związane z dopuszczeniem do pracy pracownika bez szkolenia BHP:

  1. Podstawową konsekwencją może być odpowiedzialność wykroczeniowa na podstawie Art. 283 par. 1 KP, zgodnie z którym osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierująca pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, która nie przestrzega przepisów lub zasad bhp, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł. [Jest to przepis, który przewiduje odpowiedzialność blankietową, a więc do powstania tego czynu wystarczy sam fakt nieprzestrzegania przepisów lub zasad bhp, bez względu na na to czy naruszenie pociągnęło za sobą skutki w postaci naruszenia zdrowia lub utraty życia pracowników lub skutki w postaci poniesionych szkód materialnych. – Za wykroczenia przeciwko prawom pracownika możliwe jest również zastosowanie nagany (Art. 36 k.w.), środka oddziaływania społecznego (Art. 39 par 4 k.w.) oraz środka oddziaływania wychowawczego (Art. 41 k.w.)]
  2. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy – w sytuacji wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zdarzeniem, a naruszeniem obowiązku przez pracodawcę.
  3. Sankcje administracyjne – np. Art. 11  ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień; nakazania wstrzymania prac lub działalności, gdy naruszenie powoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników; nakazania wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń; zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności; nakazania zaprzestania prowadzenia działalności)
  4. Odpowiedzialność karną na gruncie Art. 220 KK (interpretacja zależy od konkretnej sytuacji – oznacza to, że w typowych sytuacjach sam brak przeszkolenia pracownika nie przenosi pracownika z sytuacji bezpiecznej dla jego zdrowia w stan niebezpieczeństwa, jednak w wyjątkowych sytuacjach np. tam gdzie pracownik jest narażony na szczególnie niebezpieczne czynniki w procesie pracy i gdzie wedle obiektywnych kryteriów przeszkolenie pracownika można ocenić jako swoistego rodzaju gwarancję niewystąpienia wypadku przy pracy, nie można wykluczyć zakwalifikowania czynu jako wypełniającego znamiona przestępstwa.

 

E.W.

Leave a Comment (0) ↓