Blog

Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego.

Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego.

Pracownik tymczasowy to pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych uregulowane są w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Między pracownikiem tymczasowym a pracodawcą użytkownikiem nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy. Jest to sytuacja, w której występują trzy strony zatrudnienia:

  • pracodawca użytkownik, który warunki zatrudnienia uzgadnia na piśmie z agencją pracy tymczasowej,
  • agencja pracy tymczasowej, która zatrudnia pracownika tymczasowego,
  • pracownik tymczasowy.

Pracodawca użytkownik, u którego pracownik tymczasowy uległ zdarzeniu wypadkowemu zobowiązany jest do zapewnienia ustalenia okoliczności i przyczyn takiego wypadku.

Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego – jak należy postąpić?

  1. To pracodawca użytkownik powołuje zespół powypadkowy, który prowadzi dochodzenie powypadkowe w sposób określony w rozporządzeniu w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
  2. To pracodawca użytkownik przekazuje agencji pracy tymczasowej dokumentację powypadkową do zatwierdzenia.
  3. To agencja pracy tymczasowej jako pracodawca pracownika tymczasowego na podstawie protokołów powypadkowych prowadzi rejestr wypadków przy pracy oraz sporządza statystyczną kartę wypadku.
  4. To agencja pracy tymczasowej, jako pracodawca pracownika tymczasowego kieruje wniosek o ustalenie prawa do świadczeń wypadkowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

O każdym zaistniałym wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym,  w zależności od ustaleń zawartych w umowie pomiędzy agencja pracy tymczasowej i pracodawcą użytkownikiem u którego doszło do zdarzenia wypadkowego, jedna ze stron umowy ma obowiązek zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora.

Leave a Comment (0) ↓