Blog

zwolnienie lekarskie na dziecko

zwolnienie lekarskie na dziecko

Co zrobić w razie konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani albo porodu lub choroby małżonka stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia sprawowanie opieki albo pobytu małżonka stale opiekujących się dzieckiem w szpitalu ?

Co zrobić w razie konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat ?

Co zrobić w razie konieczności osobistego sprawowania opieki nad innym chorym członkiem rodziny ?

Jest rozwiązanie! zwolnienie lekarskie na dziecko ! Źródłem wszystkich informacji będzie – Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Zgodnie z Art 32. za członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

Zgodnie z Art 33. zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres:
1) 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi (dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat)
2) 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny.

Zgodnie z Art. 35 miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

WAŻNE – Zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym – niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.

Leave a Comment (0) ↓